SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

1. L'aplicació de la perspectiva de gènere.

2. Indicadors de gènere.
2.1. Marc legislatiu.
2.3. Marc metodològic per al disseny d'indicadors de seguiment i avaluació.

3. Avaluació d'impacte de gènere.
3.1. Marc normatiu.
3.2. Marc metodològic.  

4. Plans d'igualtat. Diagnòstic. Planificació. Execució. Avaluació.
4.1. Marc normatiu. La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
4.2. Marc conceptual.
4.3. Marc metodològic.
4.4. El procés d'elaboració i aplicació dels plans d'igualtat. Fases del procés.

5. Referències.

6. Bibliografia bàsica i complementària
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16