Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Prova final

45%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

 

Avaluació de l'assignatura (1a i 2a convocatòria)

AVALUACIÓ CONTÍNUA: 55%

BLOC I: Quadern (pràctiques) 50%

BLOC II: Projecte 5%

PROVA FINAL: 45%

BLOC III: Carpeta croquis 25%

BLOC IV: Examen teoricopràctic 20%

 

- El BLOC II no serà recuperable.

- Per a considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitjana final igual a 5 sobre 10.

- 1a Convocatòria

És imprescindible assistir a classe i haver entregat en les dates exigides els treballs. Per a superar l'assignatura, la mitjana de l'examen i de cada bloc d'exercicis ha de ser com a mínim de 5. Dins dels blocs, cada treball o pràctica sense entregar es comptabilitza com 0.

Es considerarà presentat un alumne o alumna a la convocatòria, quan haja presentat almenys el 60% de les tasques avaluables o es presente a l'examen teòric- pràctic de l'assignatura.

- 2a Convocatòria

En la segona convocatòria l'alumnat que s'haja presentat en la primera convocatòria i tinga algun bloc suspés o no presentat té l'oportunitat de recuperar-ho.Entregarà les pràctiques suspeses a l'inici de l'examen teorico-pràctic que serà obligatori realitzar.

En la segona convocatòria l'alumne que no s'haja presentat a la primera convocatòria entregarà necessàriament cada un dels apartats següents: les pràctiques recuperables del quadern de pràctiques (35%) i la prova final, que consistirà a entregar la carpeta de croquis (25%) i realitzar l'examen teoricopràctic (20%) . Es podrà recuperar fins al 80% de la qualificació. Sent un requisit indispensable obtindre un 5 en cada un d'estos apartats.

Es considerarà presentat un alumne o alumna a la segona convocatòria, quan es presente a l'examen teoricopràctic de la segona convocatòria, o havent presentat el 60% de les tasques avaluables en la primera convocatòria, haja presentat almenys un treball en la segona convocatòria."

 

Revisió d’exàmens davant del professor

Els alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la “Normativa d’avaluació dels estudis oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.

Honestedat acadèmica

En compliment de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, " L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”
I, conforme a l’article 11 de la mateixa:
“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”
 
D’esta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.