Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació és una de les funcions bàsiques del professorat-tutor, el qual compta amb dos instruments: 1) la Memòria d'activitats entregada per l'estudiant o estudianta (50%); 2) el qüestionari o full d'avaluació que li ha de subministrar el supervisor o supervisora de l'alumnat, una vegada finalitzades les Pràctiques (50%).

Respecte a la Memòria, cal dir que l'estudiantat ha de manifestar, de la millor manera possible, en què han consistit les seues pràctiques. No hauria de tractar-se només d'una brillant redacció, més o menys farcida d'idealisme, sinó de reflectir la trajectòria real de la seua estada en Pràctiques. El més encertat és que l’estudiantat contacte amb el seu tutor o tutora i li demane orientació sobre l'estructura, apartats, dimensions, etc. En tot cas, i com a orientació general, hauria de comptar almenys amb tres blocs d'informació:

- El primer, dedicat a descriure el tipus de treball que es du a terme en l'entitat d'acollida (característiques, estructura organitzativa, serveis que presta, personal de què disposa, tipus de funcionament, horaris, material disponible, etc.). Amb tot això —que pot veure's enriquit per la inclusió de l'oportú material— l'estudiant o estudianta ha d'acreditar el seu coneixement i la seua integració en el lloc d'estada en Pràctiques.

- El segon, que constituiria el gruix de la Memòria, s'ha de centrar en el treball exercit realment per l’estudiantat, des de la primera planificació amb el seu tutor o tutora i supervisor o supervisora, els objectius, les dificultats trobades, la temporalització, el desenvolupament de les tasques realitzades, la participació en altres activitats col·laterals, etc. Novament sembla obligat que l'alumnat incorpore material relacionat amb el seu treball, la qual cosa redundarà en una millor i més clara exposició.

- El tercer pot aprofitar-se per a efectuar una valoració personal de l'experiència realitzada; valoració crítica en definitiva sobre qualsevol assumpte relacionat amb el tema (siguen aspectes organitzatius, siguen referents al desenvolupament quotidià del seu treball, siguen carències detectades, etc.), tot això hauria d'ajudar a millorar l'assignatura de Pràctiques Externes, i —per tant— el nivell de la titulació.

Finalment, la memòria ha d'entregar-se al tutor o tutora, però prèviament la supervisió ha de donar-li el vistiplau.

Quant al termini d'entrega, se seguirà el procediment establit per la Comissió Acadèmica del Grau i d'acord amb el termini estipulat de tancament de l'acta de l'assignatura.

ACTIVITATS SUBSTITUTÒRIES DE LES PRÀCTIQUES:

En els casos excepcionals en què les Pràctiques Externes no puguen realitzar-se per raons de conciliació familiar, laboral, de salut, etc., l'assignatura es podrà superar per mitjà de les següents opcions:
- A través de la realització de treballs acadèmicament dirigits, comptant amb l'autorització de la Comissió d'Estades en Pràctiques de la titulació i amb la sol·licitud prèvia motivada, i per escrit, de l'estudiantat. Una vegada concedida l'autorització, el coordinador o coordinadora de pràctiques assignarà un tutor o tutora perquè assumisca la direcció del treball. Sol·licitud: https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

- Mitjançant la sol·licitud de l'exempció de les pràctiques: estudiantat amb una experiència professional de durada igual o superior a les pràctiques curriculars, que adjunten una memòria explicativa que incloga les funcions exercides en el seu lloc de treball, poden sol·licitar l’exempció de realitzar les Pràctiques (ha d'aprovar-la la CT). Han de matricular-se en l'assignatura Pràctiques Externes; se li assignarà un tutor o tutora que l'orientarà en l'elaboració d'una memòria en la qual haurà de reflexionar sobre com es vincula la seua experiència professional amb les competències de l'assignatura. El tutor o tutora avaluarà aquesta memòria i es posarà una nota final. Sol·licitud: https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/

- Les Pràctiques Externes poden ser reconegudes com a pràctiques extracurriculars, segons els requisits establits en la Normativa de Pràctiques Externes en vigor. La forma d’avaluar aquesta opció serà la mateixa que en la realització de les Pràctiques Externes curriculars.