Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1525 - Història Moderna

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 

Prova teòrica (60%):
Examen final, prova escrita final individual sobre els coneixements de l'assignatura. Per a aprovar s’exigeix aconseguir un mínim de 5 sobre 10. L'examen és recuperable en la resta de convocatòries del curs.
Prova pràctica (10%): es realitzarà una prova de comentari de text, després de les classes pràctiques del semestre. Tindrà lloc la data oficial d’examen junt amb la prova teòrica i serà recuperable en la resta de convocatòries del curs.
Prova oral. Presentacions orals (10%):
Exposició del treball acadèmic i participació en els debats i realització de comentaris en les classes pràctiques i seminaris. Aquestes activitats no són recuperables i es portaran a terme al llarg del semestre. En segona convocatòria es guarda la nota de la primera convocatòria.
Elaboració de treballs acadèmics (20%):
Realització d'un treball en equip. Aquesta prova és recuperable en la resta de convocatòries del curs.
Es donarà la consideració de «Presentat o presentada» a l'assignatura a l'estudiantat que haja realitzat l'examen.