Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

GA1239 - Gestió de la Qualitat en les Administracions Públiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

15%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Presentacions orals i pòsters

5%

Criteris de superació

-Examen: es realitzarà un examen escrit teòric-pràctic dels continguts impartits durant el curs. Pondera un 50% a la nota final.

-Avaluació contínua: aquesta avaluació contínua pondera un 50% sobre la nota final, segons la següent distribució:

Elaboració de treballs, pràctiques i presentacions a l'aula i lliurament dels informes sol·licitats (no recuperables) (35%)

Elaboració i exposició d'un cas / projecte (15%)

 

S'exigeix ​​un mínim de 5 punts sobre 10 com a nota global per superar l'assignatura. Per poder realitzar la mitjana de la nota de l'examen i de les activitats d'avaluació contínua s'exigeix ​​haver obtingut en l'examen una qualificació mínima de 5 sobre 10. La nota de l'avaluació contínua es guarda fins a la segona convocatòria del mateix curs acadèmic.

 

Un estudiant serà qualificat com "No Presentat" només en el cas que NO s'hagi presentat a l'examen escrit previst en les dates oficials establertes per a la primera i segona convocatoria