SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1134 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Taller d'habilitats i simulació

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

25% resolució de casos:ECOE. Nota mínima: 5/10

25% taller d'habilitats i simulació. Nota mínima: 5/10. Es divideix en 3 subapartats:
 

  • 15% nota del portafoli (10%) + notes tutor de pràctiques (5%).
  • 10% seminaris: avaluada en l'examen escrit.

50% examen escrit: Nota mínima: 5/10.


Per tant la prova final escrita puntua un 60% de la nota global.

L'esquema d'examen escrit serà el següent:

Tipus: test

Nombre de preguntes: 100 preguntes aproximadament.


Penalització: 3 preguntes malament resten una be (-0.33 per cada pregunta mal).
 

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.

L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (taller d'habilitats i simulació:nota del portafoli + notes tutor de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16