Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1133 - Malalties Sanguínies, Hematopoiètiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

· 20% taller d'habilitats: Avaluació clínica objectiva i estructurada (ECOE). Nota mínima: 5/10

· 20% resolució d'exercicis: 10% nota del tutor de pràctiques + 10% prova específica de coneixements pràctics en hematologia/oncologia. Nota mínima: 5/10

· 20% resolució de casos: seminaris avaluats en l'examen final que és escrit.

· 40% examen escrit


Per tant l'examen escrit constitueix el 60% de la nota final de l'assignatura.

Hi haurà un únic examen final el qual haurà d'aprovar-se amb una nota final de 5 sobre 10. 

Modalitat d'examen: Tipus test.

Nº preguntes: 100 (50 de cada part) 

Opcions: 4

Penalització: 3 preguntes malament resten una ben (-0.33 per cada pregunta mal).

Per a superar l'assignatura hauran de superar-se totes les parts de la mateixa. S'han d'aprovar ambdues parts per a aprovar l'assignatura, sense possibilitat de guardar part aprovada d'una convocatòria a una altra. Cadascuna de les parts ha de ser aprovada amb un 5, i el resultat final de l'avaluació teòrica serà la mitjana de les dues parts.

 

L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori. La no assistència als mateixos suposarà no aprovar l'assignatura.


L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori. La no assistència a les mateixes o l'haver obtingut una nota inferior a 5 punts en la seua avaluació, suposarà no aprovar l'assignatura. Aquesta activitat (taller d'habilitats i simulació:nota del portafoli + notes tutor de pràctiques) és una activitat no recuperable en la segona convocatòria i per tant l'alumnat no podrà superar la matèria en aquesta convocatòria si no ha realitzat/aprovat aquesta activitat en la primera convocatòria


Es considerarà com presentat a aquell alumne que, estant matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit, el qual haurà de repetir en cada convocatòria. Les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.