Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1035 - Enginyeria de Fluids

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura es requereix obtenir com a mínim 5 punts sobre 10 en la qualificació global de la mateixa.
 
En cada convocatòria, la qualificació global de l'assignatura s'obté mitjana de les qualificacions de les diferents parts com es detalla a continuació:
 
  • Primera convocatòria ordinària
 
Avaluació contínua (40%) (veure Nota 1):
            - Memòries de pràctiques (10%)
            - Treball pràctic (30%)
 
Examen final (60%) (veure nota 2)
 
  • Segona convocatòria ordinària
 
Avaluació contínua (40%) (veure Nota 1):
            - Memòries de pràctiques (10%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
            - Treball pràctic (30%): es considerarà la qualificació de la primera convocatòria.
 
Examen final (60%) (veure nota 2)
 
  • Convocatòria extraordinària d'acabament d'estudis
 
La qualificació d'aquesta convocatòria serà la màxima obtinguda per una d'aquestes dues vies:
 
VIA 1
 
Avaluació contínua (40%) (veure Nota 1):
            - Memòries de pràctiques (10%): es considerarà l'última qualificació disponible.
            - Treball pràctic (30%): es considerarà l'última qualificació disponible.
 
Examen final (60%) (veure nota 2)
 
VIA 2
 
Examen final (100%) (veure Nota 3)
 
Nota 1: No hi ha mínim en la nota d'avaluació contínua.
 
Nota 2: Es superarà la prova de l'examen final si la nota és igual o superior a 5.0 punts. Es requereix una nota mínima de 4.5 punts sobre 10 per compensar amb la resta de qualificacions (avaluació contínua). En qualsevol cas, la màxima nota que es pot obtenir en l'assignatura si no se supera la nota mínima exigida en l'examen final serà de 4.5 i l'assignatura no estarà superada.
 
Nota 3: Es superarà la prova de l'examen final si la nota és igual o superior a 5.0 punts.
 
Altres consideracions: Es considera que un / a estudiant s'ha presentat a una convocatòria si lliura l'examen final escrit d'aquesta convocatòria i així figurarà en l'acta de la mateixa. En qualsevol altre cas, figurarà com no presentat.