Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1014 - Enginyeria Tèrmica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Exàmen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

En convocatòries ordinàries, la qualificació global de l'assignatura (100%) es calcularà mitjançant la suma ponderada de la nota d'avaluació contínua (30%) + nota de l'examen final (70%).

Per a superar l'assignatura és obligatori que l'alumne obtinga una qualificació de 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura. A més, és imprescindible que l'alumne obtinga una qualificació en l'examen final de 4 sobre 10. No s'exigirà una nota mínima en les proves que componen l'avaluació contínua (memòries de laboratori i proves d'avaluació).

Primera convocatòria ordinària

Avaluació contínua (30%)

  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%) (*).
  • Qualificació de tres proves de resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%) (*).
Examen final (70%)

Segona convocatòria ordinària

Avaluació contínua (30%)
  • Qualificació de les memòries de laboratori (15%) (*). No és recuperable en segona convocatòria. La nota correspondrà a l'obtinguda en primera convocatòria.
  • Qualificació de tres proves de resoldre durant el transcurs de l'assignatura (15%) (*). No és recuperable en segona convocatòria. La nota correspondrà a l'obtinguda en primera convocatòria.
Examen (70%)

Convocatòria extraordinària de fi d'estudis

En el cas de la convocatòria Extraordinària de Fi d'Estudis l'examen final suposarà el 85% de la nota global de l'assignatura i el 15% restant correspondrà a l'última qualificació de l'alumne en memòries de laboratori.

(*) La qualificació obtinguda en les proves de laboratori i en proves d'avaluació contínua, es guardarà únicament per a les dues convocatòries ordinàries del curs.

Altres consideracions

Un estudiant es considerarà com presentat a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa), quan es presente a l'examen final d'aquesta convocatòria i i faça lliurament de l'examen.