Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1033 - Funcions Cognitives Superiors

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

a) L'assignatura se supera amb el 50% de la qualificació total (5 sobre 10 punts). L'estudiantat ha d'obtindre almenys el 50% de la part avaluada mitjançant un informe de pràctiques (1,5 sobre 3 punts) i el 50% de la part avaluada mitjançant l'examen escrit (3,5 sobre 7 punts).

La part practica consistirà en l'avaluació de les següents activitats:
 
     1. Pràctica de Recerca de la notícia: 1 punt. Activitat recuperable.
 
     2. Proves per a l'avaluació de lòbuls frontals: 1,2 punts. Activitat recuperable.
 
     3. Casos particulars de lesions en els lòbuls frontals: 0,8 punts. Activitat no recuperable.
 
L'examen consistirà en una prova escrita que inclourà preguntes de caràcter objectiu d'elecció múltiple
 
b) El criteri per a considerar presentat a l'estudiant serà l'assistència a l'examen.
 
c) L'avaluació de la segona convocatòria de juliol es durà a terme amb un examen únic que inclourà els continguts impartits i la pràctica d'avaluació de lòbuls frontals. El treball de pràctica d'aula serà recuperable mitjançant realització del treball i exposició oral en horari de tutories.

d) Es recorda als alumnes la normativa sobre avaluació:

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent

activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”