Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1012 - Psicologia de l'Aprenentatge

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Criteris de superació

A) PROVES I CRITERIS DE SUPERACIÓ

Prova o examen

Competència avaluada (o resultat d'aprenentatge)

Criteri de superació

(nota requerida per a aprovar)

Pes relatiu de cada prova en la qualificació final

Examen escrit

G04,E02,E04,E06

3 punts

Fins a 7 punts

Memòries i informes de pràctiques

G04,E02,E04,E06

cap

Fins a 3 punts

TOTAL AVALUACIÓ

Totes

5 punts

Fins a 10 punts

Descripció de les proves:
o Examen escrit: examen objectiu amb quatre alternatives de resposta, sobre els coneixement teoricopràctics adquirits en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut dins del període d'exàmens oficials de la primera convocatòria ordinària del segon semestre.

o Memòries i informes de pràctiques (avaluació continuada distribuïda de manera regular al llarg del semestre): Es valoraran els informes teoricopràctics i de laboratori en format predefinit que hagen realitzat els i les alumnes i les avaluacions de les pràctiques mitjançant l'activitat Qüestionari de l'aula virtual. Així mateix, es valoraran les activitats voluntàries que hagen realitzat els i les alumnes durant el curs sota la supervisió del professorat (lectura i anàlisi d'un article en anglès, disseny i realització d'un condicionament, ABPs,memòria d'un treball de recerca, etc.).

Sistema de recuperació (segona convocatòria):
o Examen escrit: examen objectiu, amb quatre alternatives de resposta, sobre els coneixement teoricopràctics adquirits en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà en la data fixada per la Facultat de Ciències de la Salut dins del període d'exàmens oficials de la segona convocatòria ordinària del segon semestre.

o Memòries i informes de pràctiques: atès que no s'exigeix nota mínima per a aprovar i s'avalua de manera continuada els aspectes més aplicats i pràctics de les competències, la nota obtinguda durant el curs es conserva per a la segona convocatòria. Així, en la segona convocatòria ordinària del mateix curs acadèmic es guardarà la nota de les memòries i informes de pràctiques (proves no recuperables) obtinguda en l'avaluació continuada al llarg de l'assignatura.

Requisits per a superar l'assignatura:
L'estudiantat necessitarà obtindre una nota mínima de 3 punts en l'examen escrit (qualificació màxima = 7 punts) per a superar aqueixa prova. Una vegada superat aquest requisit, a la nota de l'examen escrit se sumarà la nota de les memòries i informes de pràctiques (qualificació màxima = 3 punts) obtinguda durant el curs acadèmic en el qual ha realitzat l'examen escrit. L'aprovat en l'assignatura s'aconsegueix obtenint com a mínim 5 punts en el total de la avalució (examen escrit, memòria i informes de pràctiques)
 

Notes importants:
 
1) Si l'alumne no obté el mínim de 3 en l'examen teòric, la nota màxima que apareixerà en actes serà de 4.5.
 
2) La nota màxima en actes també serà de 4.5 si l'alumne supera el mínim exigit en l'examen teòric però no arriba a 5 punts quan se li suma a la nota teòrica la part d'avaluació contínua.
 

B) CONVOCATORIES.

L'estudiantat es considerarà presentat en una convocatòria sempre que es presente a l'examen escrit.

C) REALIZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D’AVALUACIÓ:

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.