SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

FC1044 - Dret Mercantil Financer i Concursal

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG09 - Raonament crític

CG12 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EC10 -Coneixement bàsic de les normes i regles jurídiques aplicables a l’economia i a l’activitat de les empreses

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens i valorar les seues implicacions personals i socials.

Comprendre el sentit i fi del concurs dels empresaris

Comprendre les funcions bàsiques d’un titulat en el marc d’una administració concursal.

Comunicar-se amb soltesa per escrit, estructurant el contingut del text i els suports gràfics per a facilitar la comprensió i interès del lector en escrits d’extensió mitjana

Diferenciar i explicar els contractes d’assegurances en l’àmbit de l’activitat empresarial.

Diferenciar i explicar les diverses modalitats de contractes bancaris i la seua significació jurídica.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16