Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0903 - Teoria de la Imatge (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

Mentre seguisca la crisi per l'epidèmia de la COVID-19, declarada el març de 2020, l'avaluació de l'assignatura serà en línia, és a dir, no presencial.
a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts. En cada tipus de prova que haja de realitzar l'alumnat, cal assolir sempre el 50% de la puntuació total.
b) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè l'estudiantat es considere presentat en una assignatura.
La prova escrita (70% de la nota final, sobre 7 punts), que es realitzarà en el període d'exàmens a la fi del primer semestre, constarà de dues parts:
La primera part de la prova escrita consisteix a respondre una pregunta de desenvolupament, entre tres propostes, que ha de respondre l'estudiantat amb l'ajuda de tot el material que considere oportú (apunts, fitxes de llibres, etc.). Per a respondre la pregunta, l'estudiantat disposarà d'un màxim de 180 minuts (sobre 3 punts).
La segona part de la prova escrita consistirà en l'anàlisi d'una imatge fotogràfica o de la seqüència d'un film (a escollir), per a la qual cosa es disposarà de 120 minuts de temps (sobre 4 punts). L'estudiantat podrà disposar de tot el material que considere oportú.
L'elaboració de treballs acadèmics (30% de la nota final, sobre 3 punts) consisteix a elaborar un tipus de treball pràctic, sempre de caràcter individual, i que l’estudiantat entregarà a través de l'Aula Virtual de l'assignatura:
Pràctiques de tipus 1: realització de xicotetes tasques que se sol·licitaran de l’estudiantat, de manera individual, en terminis de temps bastant breus (10 dies com a màxim). Les pràctiques del tipus 1 tindran un pes d'un 5% (sobre 0,5 punts), escindit del 30% del total, per a l’"elaboració de treballs acadèmics", i es refereix a dos tipus d'activitats:
• Comentari crític d'una conferència pronunciada per un especialista de reconegut prestigi que el professor o professora responsable de l'assignatura posarà a disposició de l’estudiantat a través de l'Aula Virtual.
• Comentari crític d'un film que el professor o professora proposarà a l’estudiantat, entre una llista de deu pel·lícules, entre les quals es podrà triar una.
Pràctiques de tipus 2: anàlisi de textos audiovisuals concrets (una fotografia i una pel·lícula), a partir d'una selecció d'imatges proposada pel professorat, la qual serà realitzada per l'estudiantat, de manera individual, seguint les metodologies d'anàlisi proposades pel professorat i estudiada en l'assignatura. Les pràctiques de tipus 2 tindran, cadascuna, un pes d'un 10%, escindit del 30% total per a l’"elaboració de treballs acadèmics".
Els criteris per a avaluar aquests treballs pràctics seran exposats a classe i publicats en l'Aula Virtual en les sessions de presentació de l'assignatura.
Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic, es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
Es considera "Presentat o presentada" a l’estudiantat que es presente a l'examen escrit o a qui s'haja presentat a almenys el 60% de la resta de les proves avaluables.