SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal obtindre globalment una puntuació mínima de cinc punts sobre deu per separat en cada part de l'assignatura (examen de teroia i treball de practiques). La nota final serà la mitjana ponderada de l'examen de la part teòrica (7 punts màxim) i la del treball pràctic ( 3 punts màxim). L'Aula Virtual només és una orientació per a l'estudi de l'assignatura, bàsicament la preparació de l'examen final s'efectua per mitjà de l'estudi del manual de l'assignatura. Tindrà la consideració de presentat l´estudiant que hagi relitzat l´examen final,determinat en el calendari acadèmic.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16