SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

SBK007 - Recepció d'Obres Literàries i Cinematogràfiques Traduïdes

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Trabajo individual

80%

Participación activa en las sesiones

20%

Criteris de superació

La qualificació final és la nota global de les cinc fitxes lliurades. Si no es presenta alguna de les fitxes, la qualificació obtinguda serà "no presentat". Si la nota global és inferior a 5 (sobre 10), la qualificació és "suspés".

L'assignatura es pot superar en la segona convocatòria lliurant les cinc fitxes dintre del termini establert per a aquesta segona convocatòria. La nota global mínima necessària per aprovar en la segona convocatòria és de 5.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16