Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Pruova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a aprovar l’assignatura cal superar amb un 5 o més cada una de les dues proves de què consta l’avaluació i, per tant, aconseguir desenvolupar amb un grau suficient les diferents competències valorades en cada una de les proves. A més a més totes les proves son recuperables a la segona convocatòria. Perquè a un alumne o a una alumna se'ls considere presentats a l'assignatura, han de realitzar les dues proves de què consta l'avaluació.

Qui no participe en les sessions presencials ha de fer una avaluació final de l’assignatura que constarà de dues parts.1. Treball de grup (Prova pràctica):

Es realitzaran tres entregues (una per cada bloc temàtic de l'assignatura). Cada una constarà de dues parts:

– La tesi defensada pel grup,

– Les conclusions elaborades a partir del debat final del bloc temàtic.

El treball donarà una nota idèntica a cada un dels membres del grup.

S'avaluarà mitjançant la rúbrica de treball de grup que, al mateix temps, ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit.

La nota mitjana dels tres treballs constituirà la nota final del grup que ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació acordat amb el professorat.

La nota de grup conformarà el 45 % de la nota final.

2. Treball individual (Prova teòrica):

Es realitzarà una prova escrita de comentari de text en la qual cal fer ús dels coneixements i recursos adquirits al llarg del desenvolupament de l'assignatura.

Es podrà utilitzar tot el material documental que l'estudiant o l'estudianta vulga.

S'avaluarà mitjançant la rúbrica de treball individual (que també ofereix les orientacions bàsiques per a realitzar el document escrit).

La nota ha de ser igual o major de 5. En cas contrari, cal fer un treball de recuperació acordat amb el professorat.

La nota individual conformarà el 40 % de la nota final.

3. Avaluació docent (A comptabilitzar en la prova teòrica):

El professorat de l'assignatura valorarà la implicació de l'estudiantat, tant de manera presencial com en l'aula virtual (en els fòrums corresponents).

La nota d'avaluació docent conformarà el 10% de la nota final.

4. Autoavaluació de l'estudiantat (A comptabilitzar en la prova pràctica):

L'estudiantat realitzarà un informe d'autoavaluació de l'aprenentatge realitzat en l'assignatura.

Aquest informe cal argumentar-lo en funció de tres criteris bàsics:

(1) Esforç i implicació;

(2) Aprenentatges realitzats (quantitat i importància); i

(3) Productes aconseguits.

La nota d'autoavaluació de l'estudiantat conformarà el 5% de la nota final.