SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EE1026 - Ampliació de Màquines Elèctriques

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació contínua

40%

Criteris de superació

L'avaluació contínua de l'assignatura, amb un pes del 40% de la nota final, constarà de les proves següents:

   ·  6 pràctiques de laboratori, no recuperables. (20% de la nota final)

   ·  Treballs cooperatius. La nota dels treballs superats es mantindrà per a la segona convocatoria. La nota dels treballs no superats es podrà recuperar realitzant nous treballs, que es proposaran per a cada convocatòria. (20% de la nota final)

 

Per a superar l'assignatura és necessari obtindre una nota global igual o superior a 5 sobre 10 i una nota mínima de 4 sobre 10 en l'examen final.

L'estudiant es considerarà presentat en la convocatòria corresponent únicament si es presenta a l'examen final.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16