SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MT1010 - Arquitectura de Computadors

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 62
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 28
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE17 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.

CG07 - Treball en equip que fomente el respecte a la diversitat, l’equitat i la igualtat de gènere.

Resultats d'aprenentatge

Contribuir a la consolidació i desenvolupament de l’equip, afavorint la igualtat de gènere, la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.

Descriure l’arquitectura dels monoprocessadors i multiprocessadors actuals.

Explicar i avaluar el sistema de memòria d’un computador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16