Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació de pràctiques

20%

Avaluació contínua

20%

Criteris de superació

PROVES D'AVALUACIÓ

S'ha definit un sistema d'avaluació que s'estructura en les parts diferenciades descrites a continuació:

Examen Final (60 % de la qualificació final) : Prova escrita.

Avaluació de pràctiques del laboratori (20 % de la qualificació final) : Es realitzarà a partir de les memòries i informes de pràctiques.

Avaluació contínua (20 % de la qualificació final) : Suposa la realització de diferents proves escrites al llarg del semestre per a poder avaluar el progrés de l'alumne.

Es considerarà com presentat en la convocatòria a l'estudiant que realitze l'examen final de l'assignatura amb independència que haja entregat o no les les memòries de pràctiques o s'haja presentat a les proves d'avaluació contínua. Si un alumne ha entregat les memòries i /o ha realitzat proves d'avaluació contínua però no s'ha presentat a l'examen final se li considerarà com no presentat en la convocatòria.

CRITERIS PER A SUPERAR L'ASSIGNATURA Per a superar l'assignatura s'exigix tindre una nota en l'examen final igual o superior a 4 sobre 10.

Per a superar l'assignatura també s'exigix una qualificació final (mitjana de totas la qualificacions amb la ponderació que apareix en el quadre superior) igual o superior a 5 sobre 10.

PRIMERA CONVOCATÒRIA En la primera convocatòria la qualificació s'obtindrà:

-avaluació contínua (20%) . La nota de l'avaluació contínua s'obtindrà amitjanant les qualificacions obtingudes en les proves d'avaluació contínua.

-avaluació pràctiques laboratori (20%) . La nota de l'activitat de pràctiques de laboratori s'obtindrà com a mitjana de la notes obtingudes en la memòries o informes de pràctiques de laboratori en el cas que l'estudiant haja assistit a un mínim de 4 sessions pràctiques. La no assistència a dos o més pràctiques de laboratori sense justificar comportarà la qualificació de zero en l'apartat d'avaluació de pràctiques.

-Examen final (60%) . Es realitzarà el mateix examen final a tots els grups de l'assignatura.

SEGONA CONVOCATÒRIA En la segona convocatòria la qualificació s'obtindrà:

-avaluació contínua (20%) . Es mantindrà la nota de l'avaluació contínua obtinguda en el curs.

-avaluació pràctiques laboratori (20%) . Es mantindrà la nota de l'avaluació de pràctiques de laboratori en la segona convocatòria per a aquells estudiants que hagen obtingut en el curs una nota superior a 5. L'estudiant que haja obtingut una qualificació de pràctiques inferior a 5 sobre un total de 10 podrà sol·licitar realitzar un examen de pràctiques en la segona convocatòria. La sol·licitud haurà de fer-se amb almenys una setmana d'antelació respecte a la data oficial de l'examen final.

-Examen final (60%) . Es realitzarà el mateix examen final a tots els grups de l'assignatura.

NOTA FINAL EN AMBDÓS CONVOCATÒRIES Per a obtindre la nota final en totes les convocatòries es distingiran dos casos:

En el cas en què la nota de l'examen final siga igual o superior a 4 la nota final es calcularà com a la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació. En el cas que la nota de l'examen final siga inferior a 4 la nota final serà el mínim entre 4 i la mitjana ponderada de totes les activitats d'avaluació.