Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1007 - Conflicte, Negociació i Mediació (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució de casos

10%

Criteris de superació

a) Les activitats pràctiques són obligatòries i s'exigeix ​​l'assistència per a computar la seua avaluació. La qualificació màxima en aquesta part serà de 6 punts.
 
b) Així mateix, cal obtenir una nota mínima de 2 punts en l'examen escrit (qualificació màxima: 4 punts) per a superar la part de teoria.

c) Si es compleixen ambdós requisits, la qualificació final de l'assignatura es correspondrà amb la suma lineal de les dues parts (notes de pràctiques i de teoria). Per a superar l'assignatura (qualificació d'"aprovat" en les actes) s'ha d'obtenir un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació.

d) Les qualificacions de les parts aprovades (teoria i/o continguts pràctics) es guardaran durant el mateix curs acadèmic. En la segona convocatòria es podran recuperar (mitjançant el mateix tipus d'avaluació) les parts de l'assignatura que no s'hagen superat.
 
e) Es considera que un estudiant o una estudianta s'ha presentat a una convocatòria sempre que realitze l'examen escrit. Perquè aparega com "No presentat" en les actes, no haurà de realitzar la prova escrita en cap de les convocatòries ordinàries.
 

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant larealització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’unaprova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponentactivitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc ala qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."