Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1005 - Introducció a la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

a) CRITERIS DE SUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA
 

La nota final en l'assignatura s'obté sumant la qualificació obtinguda en l'examen (qualificació màxima: 8 punts; un mínimo de 4 puntos) i l'entrega dels informes de prácticas (qualificació màxima: 2 punts; un mínimo de 1 punt). L'alumnat ha d'aprovar ambdues parts per separat per a superar l'assignatura.

L'assignatura se supera obtenint 5 punts com a mínim.

L'examen escrit és recuperable a la segona convocatòria. Les memòries i informes de de pràctiques no són recuperables però es guarda la nota de la primera convocatòria.

 

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I. Realització fraudulenta de proves d'avaluació.
1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero" en aquesta convocatòria i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.


b) CONVOCATÒRIES

L'estudiantat es considera presentat a una convocatòria quan es presenta a l'examen escrit.