SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

EC1042 - Tècniques de Predicció

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

40%

Criteris de superació

 

L'avaluació de l'assignatura es basa fonamentalment en el treball autònom de l'estudiantat. D'una banda, els resultats dels exercicis procedents d'aquest treball en les aules d'informàtica seran avaluats de manera continuada al llarg del curs (40% de la nota final). D'altra banda, les habilitats i coneixements adquirits a través del treball autònom permetran afrontar amb major garantia d'èxit la prova escrita realitzada al final de curs (60% de la nota final). En cada una de les proves serà necessari l'obtenció, com a mínim, del 20% de la nota final per a la superació de l' assignatura. La submissió a avaluació en qualsevol de les parts implicarà que l'estudiantat es considere com a presentat en la convocatòria.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16