SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

La matèria d'aquesta assignatura consta de 11 temes (més un tema introductori de lectura lliure), agrupats en 4 blocs generals. A continuació desglossem el temari indicant també la dedicació temporal aproximada per a les diferents activitats presencials de cada tema, ja sigui d'ensenyaments teòrics (Te), ensenyaments pràctics o de problemes (Pr) i tutories/seminaris (Tu).

Bloc I. Introducció

Unitat Temàtica 0. Concepte, evolució i perspectives de la Química Inorgànica. Introducció. Concepte de Química Inorgànica. Desenvolupament de la Química Inorgànica: evolució històrica. Camps que abasta i relacions amb altres branques de la Ciència. Perspectives de futur de la Química Inorgànica. Les fonts d'informació en la Química Inorgànica. Gènesi dels elements químics. (0h presencials; no entra com a matèria d'avaluació)

Unitat Temàtica 1. Estructura electrònica en àtoms polielectrònics. Introducció: configuració electrònica. Moment angular orbital i moment angular d'espín. Microestats i Termes energètics: regles de Hund, terme fonamental i ordre d'Energies. Acoblament espín-òrbita: nivells d'energia. Efecte del camp cristal · lí en complexos metàl·lics. Comparació de les diferents interaccions: repulsió electrònica, acoblament spin-òrbita i camp cristal·lí (Te: 2h; Pr: 1h)

Bloc II. Propietats dels elements i compostos inorgànics. Estructura i enllaç

Unitat Temàtica 2. Compostos metàl·lics. Propietats dels metalls; metalls, semimetalls i no metalls. Estructura dels metalls. Teoria de bandes dels metalls: conductors, semiconductors i aïllants. Aliatges. Relació entre les propietats físiques i químiques de les substàncies metàl·liques i el seu tipus d'enllaç. (Te: 2h; Pr: 1h; Tu: 1h)

Unitat Temàtica 3. Compostos iònics. Propietats dels compostos iònics. Xarxes cristal·lines: descripció d'estructures iòniques. Radis iònics i predicció d'estructures. Covalència dels compostos iònics: regles de Fajans. Energia reticular. Càlcul de l'energia reticular. Estabilitat dels sòlids iònics. Influència de l'entalpia de xarxa en les seves propietats. Energia de solvatació: solubilitat dels compostos iònics. (Te: 4h; Pr: 2h; Tu: 1h)

Unitat Temàtica 4. Compostos moleculars i sòlids covalents. Propietats generals. Energia d'enllaç. Factors que contribueixen a les energies d'enllaç. Cicles termoquímics en l'anàlisi de l'estabilitat de les substàncies moleculars. Tendències periòdiques en energies lliures i entalpies de formació de substàncies moleculars. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Sòlids covalents i moleculars. Caràcter continu de l'enllaç: diagrames de Ketelaar i de Laing. (Te: 5h; Pr: 2h; Tu: 2h)

Bloc III. Reactivitat en Química

Unitat Temàtica 5. Reaccions àcid-base. Diferents teories o models àcid-base. Concepte generalitzat d'àcid-base: correlació del caràcter àcid-base amb l’estructura molecular. Consideracions sobre les forces dels àcids i les bases. Àcids i bases "durs i tous": el principi de HSAB de Pearson. Interaccions HOMO / LUMO. Concepte de adducte i tipus d'adductes. Predicció quantitativa de les estabilitats relatives dels adductes. Model dels paràmetres E i C: equació de Drago-Wayland. Química en dissolvents no aquosos. Reaccions en sals foses. (Te: 5h; Pr: 2h; Tu: 1 h)

Unitat Temàtica 6. Reaccions d'oxidació-reducció. Significat i utilització dels potencials redox: sèrie electroquímica i equació de Nernst. Estabilitat dels estats d'oxidació. Dependència del potencial amb el pH. Diagrames redox: Latimer, Frost i Pourbaix. Aplicacions de les reaccions redox en l'obtenció d'elements. (Te: 4h; Pr: 2h; Tu: 2 h)

Unitat Temàtica 7. Reaccions en estat sòlid. Consideracions termodinàmiques i cinètiques. Difusió d'ions, defectes i no estequiometria. Reaccions sòlid-sòlid. Reaccions sòlid-líquid: fenòmens de corrosió. Reaccions sòlid-gas: catàlisi heterogènia. Reaccions sòlid-sòlid: síntesi de compostos per la ruta d’estat sòlid (Te: 2h; Pr: 1h)

Bloc IV. - Química descriptiva dels elements del “bloc s”: Propietats, aplicacions i compostos més importants

Unitat Temàtica 8. Hidrogen. Posició de l'hidrogen a la Taula Periòdica. Isòtops. Propietats físiques i químiques. Mètodes d'obtenció i aplicacions. Hidrurs binaris. El paper de l'hidrogen com a vector energètic. (Te: 3h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 9. Elements del grup 1: alcalins. Característiques generals. Estat natural, preparació i propietats dels elements. Reactivitat i compostos més importants. Aplicacions dels elements i els seus compostos. Química en amoníac líquid. Química en dissolució. Complexos amb lligands macrocíclics. (Te: 3h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 10. Elements del grup 2: alcalinoterris. Característiques generals i comparació amb els elements del grup 1. Estat natural, preparació i propietats dels elements. Reactivitat i compostos més importants. Comportament singular del beril·li. Aplicacions dels elements i dels seus compostos. Reactivitat en amoníac líquid. (Te: 2h; Pr: 1h)

Unitat Temàtica 11. Elements del grup 12: zinc, cadmi i mercuri. Característiques generals. Estat natural, propietats i aplicacions. Combinacions de zinc, cadmi i mercuri: halurs, òxids i hidròxids i sulfurs. Aspectes biològics. (Te: 1h; Pr: 1h)

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16