Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0924 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets (III)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura és un 5 sobre 10.

Només si s’ha obtingut com a mínim el 4 a la prova escrita (sobre 8 punts) se sumarà a la nota obtinguda la nota de l’avaluació continua (fins a 2 punts).

B) La prova escrita (80% de la nota): prova obligatòria per a considerar haver-se presentat a la convocatòria: prova de comprensió escrita, prova lexicogramatical, prova de producció escrita i síntesi d’un text.

La nota de la prova escrita s'obtindrà de la suma de la nota obtinguda en dos exercicis, un examen parcial (20% de la nota) que es farà al mes de novembre i l'examen final, en la data oficial (60% de la nota).

En l’examen escrit es tindran en compte els errors lexicogramaticals comesos que es consideren errors greus que haurien de ser assimilats per pertànyer a un nivell inferior. A partir de tres errors greus (tipus a/à de le/du de les/des, etc.), es podrà deixar sense puntuació positiva l’activitat o la frase, en funció de l’activitat.

Avaluació continua (20% de la nota):

- Control de lectura, treball diari de la matèria en classe i en l'aula virtual, assistència i participació en classe, nivell d'oral (intervencions espontànies o nominals, lectura dels textos de treball).

L’assistència a classe es considera obligatòria per a optar a la nota corresponent a l’avaluació continua. Qualsevol problema personal que impedisca l’assistència hi ha de comunicar-se al professorat a principi de curs. Aquest decidirà, segons cada situació, si es pot pal·liar l’esmentada absència i com.

Control de lectura

Es realitzaran tres controls de lectura (oral o escrit, en classe o en l'aula Virtual) la darrera setmana lectiva d'octubre, de novembre i de desembre.

L'objectiu és que l'estudiantat ha de realitzar lectures periòdiques sobre una mateixa temàtica, siga en suport electrònic o en paper.

Cada estudiant o estudianta elegeix lliurement el tema de lectura, el qual ha d'indicar en l'aula virtual, en l'apartat dossier de lectura, abans de dues setmanes d'haver començat el curs. Indicarà el tema elegit i la raó de l'elecció, si és un diari, una revista mensual o temàtica i sobre quin tema, les referències i fonts utilitzades.

Després remetrà a l'aula virtual un resum de lectura cada vegada que puga i, com a mínim, una vegada al mes. La professora valorarà el treball realitzat cada mes.

Treball diari de la matèria a classe i a l'aula virtual

A classe treballarem el mètode Rond point 2, així com els textos que proposarà la professora.

L'estudiantat ha de realitzar, com a treball no presencial, les activitats del quadern d'exercicis corresponent al mètode.

Aquestes activitats pot realitzar-les en suport paper o electrònic però ha de portar-les a classe per a poder corregir les més difícils, problemàtiques, etc.

A més cada estudiant o estudianta podrà remetre en l'aula virtual les activitats que haja treballat de manera autònoma, a més de les proposades en el llibre.

La nota da l'avaluació continua se conservará per la segona convocatòria. Si l'alumnat no ha presentat durant el semestre les tasques, en segona convocatòria no poddrà optar a la part corresponent de la nota.