Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

La qualificació global serà el resultat de la combinació de la qualificació obtinguda en l'examen escrit amb la qualificació dels diferents tipus de proves que consten a l'apartat 10.1 d'aquesta guia docent, i per fer la mitjana i superar l'assignatura, s'haurà de obtenir, com a mínim, un aprovat (50%) en cada tipus de prova.
 
Totes les proves seran recuperables en la resta de convocatòries del curs. Durant el mateix curs acadèmic es conservaran les notes de les proves que han estat superades. No obstant això, les notes no es conservaran, en cap cas, per a cursos posteriors.
 
L'assistència al 85% de les classes pràctiques i l'assistència als seminaris són necessàries per ser avaluat de les proves. L'alumnat que, per motius justificats (coincidència de l'horari laboral amb l'horari lectiu, participació en programes de mobilitat fora de la UJI, malaltia.), No pugui assistir a les classes de pràctiques o als seminaris haurà de posar-se en contacte amb el professorat responsable de l'assignatura durant les 3 primeres setmanes del curs, per notificar i acreditar la seva situació, i pactar activitats d'aprenentatge i avaluació alternatives.
 
Es considera que un alumne s'ha presentat a una convocatòria si s'ha presentat a l'examen teòric-pràctic i al de norma i estil. També si ha presentat almenys el 60% de la resta de proves avaluables.