Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama socioeconòmic i empresarial, en un context nacional i global. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles. • Ser capaç d'identificar als distints grups d'interés de l'empresa / organització, així com de detectar les seues necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius del Mòdul són: En el bloc de Model EFQM d'excel•lència, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Comprendre els dos models més utilitzats en la pràctica empresarial per a desenrotllar una iniciativa de gestió de la qualitat: normes ISO 9000 i Model EFQM d'Excel•lència. • Valorar la utilitat del Model EFQM d'Excel•lència com un model de gestió. Comprendre el paper dels diferents grups d'interés en el Model EFQM d'Excel•lència. • Explicar la vinculació de la RSC amb els conceptes fonamentals de l'excel•lència que subjauen al Model EFQM. • Analitzar l'estructura del Model EFQM i la relació entre els criteris, agents i resultats. • Mantindre una actitud crítica que els permeta abordar les propostes de la Gestió de la Qualitat amb una visió positiva però desmitificada En el bloc de Sistemes d'informació de suport a la RSC, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Comprendre els sistemes d'informació existents de suport als sistemes de responsabilitat social corporativa. • Conéixer les principals solucions informàtiques comercials existents en este àmbit. En el bloc de Govern Corporatiu, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Assimilar els fonaments teòrics sobre el Govern Corporatiu • Estudiar els diferents mecanismes de control tant interns com externs, els quals garantiran que les decisions directives vagen en la línia del compliment dels objectius dels stakeholders. • Conéixer la relació entre Govern Corporatiu i resultats empresarials, així com les característiques i l'evolució d'índexs borsaris de Bon Govern Corporatiu com l'índex FTSE ISS CG. En el bloc d'Outsourcing, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Comprendre les principals dimensions que influïxen en les decisions d'outsourcing de l'empresa. • Comprendre els papers exercits per l'empresa en el sistema socioeconòmic, així com entendre la naturalesa sistèmica de l'empresa, que comprén components tecnològics, materials, humans i financers. • Conéixer el significat i la importància que l'administració de l'empresa té com a forma de coordinar els esforços que en ella es realitzen amb vista a mantindre i millorar la competitivitat de la mateixa. • Conéixer els aspectes que poden influir en les decisions d'externalització d'activitats i la seua repercussió sobre la responsabilitat social corporativa. En el bloc de RSC i Administracions Públiques, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Assimilar els fonaments teòrics que subjauen després de la intervenció de les Administracions Públiques en matèria de RSC. • Distingir el paper de les Administracions Públiques en el desenrotllament de la RSC. • Conéixer els mitjans i instruments que el sector públic té al seu abast per a fomentar la integració de pràctiques socialment responsables en l'activitat empresarial. • Analitzar experiències nacionals i internacionals de promoció pública de la RSC.