Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 373
Hores presencials Hores no presencials

Competències

L'estudiant adquirirà les competències següents: A) BÀSIQUES I GENERALS: • Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenrotllament sostenible. • Desenrotllar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes. B) ESPECÍFIQUES: • Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seua anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat. • Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar • Alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa. • Dissenyar i desenrotllar polítiques i sistemes de gestió de RSC acords amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització. • Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

Resultats d'aprenentatge

Els objectius d'este mòdul són: En l'àrea de l'AUDITORIA SOCIAL I COMPTABILITAT, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Reconéixer i sospesar la importància de la informació economicofinancera en l'entorn empresarial i la responsabilitat social corporativa. • Expressar i valorar la responsabilitat social que pot exercir l'auditoria de comptes. • Descriure i demostrar com els escàndols financers poden influir en els canvis normatius referents a la comptabilitat i l'auditoria. • Saber els mecanismes legals i recomanats establits per a salvaguardar la qualitat de la informació financera i el seu valor social. • Explicar i debatre el mode en què l'auditoria de comptes complix un paper crucial quant a l'establiment de garanties i transparència de la informació financera rendida per les corporacions. • Exposar la posició dels organismes reguladors respecte a la informació financera i RSC. • Tractar la diversitat i multidisciplinarietat. En l'àrea de la INFORMACIÓ CORPORATIVA SOBRE RSC, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Descriure l'entorn de la informació sobre RSC. • Identificar els elements bàsics de la informació sobre RSC. • Diferenciar la informació sobre RSC de la informació financera. • Examinar les principals iniciatives en matèria d'informes sobre RSC. • Ser capaç d'interpretar els informes sobre RSC i debatre sobre els seus principals problemes. En l'àrea de la REPUTACIÓ CORPORATIVA, l'estudiant haurà de ser capaç de: • Reconéixer la importància de la reputació corporativa en el valor de les empreses. • Identificar i integrar les relacions dels distints stakeholders en el concepte de Reputació Corporativa. • Reconéixer la relació entre Responsabilitat Social Corporativa i Reputació Corporativa. • Reconéixer i comparar els ítems i les metodologies de les mesures més usuals de reputació corporativa i ser capaç de criticar les seues fortaleses i debilitats. • Reconéixer i valorar el risc reputacional en el funcionament quotidià de les organitzacions. • Reconéixer el procés de la gestió estratègica de la reputació corporativa. • Capacitat per a criticar i dissenyar polítiques de gestió de la reputació d'una empresa.