Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 20
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 10
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

10 5
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

10 10
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

Conèixer i aplicar els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Conèixer i saber utilitzar els models de racionalitat pràctica i l'argumentació moral i política.

Conèixer l'estatut, tasques i metodologia de les ètiques aplicades, especialment, les diferents temàtiques i metodologies de l'ètica empresarial i econòmica, entre les quals es troben: ètica del desenvolupament humà, ètica econòmica, ètica de les professions i de les institucions, la responsabilitat social de l'empresa i de les organitzacions.

Participar en debats i discussions, dirigir-los i ser capaces de resumir-los i extraure d'ells les conclusions més rellevants.

Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

Projectar sobre problemes concrets els seus coneixements i saber resumir i extractar els arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.

Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resultats d'aprenentatge

- Saber utilitzar els instruments per a la gestió de la comunicació de l'ètica i de la responsabilitat social corporativa.

- Reconèixer els valors morals en les empreses i organitzacions de la societat civil

- Gestionar els recursos morals com a actius intangibles de les organitzacions, així com, reconèixer el capital social i desenvolupar-ho.

- Conèixer el potencial ètic inherent a la societat civil i a les seues organitzacions i institucions