Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Examen escrit (tipus test) (4 punts sobre 10): 40%

Elaboració de treballs acadèmics (2 punts sobre 10): 20%

Presentacions orals dels treballs (2 punts sobre 10): 20%

Observació/execució de tasques i pràctiques (2 punts sobre 10): 20%

Per a aprovar serà necessari almenys haver obtingut la meitat de la puntuació en l'examen escrit i la realització d'un treball sobre alguns dels temes de l'assignatura i, en qualsevol cas, la suma de les puntuacions ha de ser igual o major que cinc punts.

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."