Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de la memòria escrita i la presentació oral, sempre que les dues parts estiguin aprovades amb un 5 .

B)  Es sumarà a la notes ponderades la participació als seminaris proposats pel màster.

C) L'estudiant es considerarà "no presentat" en una convocatòria quan no hagi lliurat la memòria escrita.

D) Article 11.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

       1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

       2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

      3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

E) Les matrícules d'honor s'atorgaran en funció de la normativa vigent i sempre que l'estudiantat abast excel · lent tant en la memòria escrita com en la presentació oral.