Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP414 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament de l'Anglès

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

L’avaluació de la SAP414 és un reflex de la metodologia emprada en la seua docència i es basa en les habilitats i competències que l’alumnat ha d’adquirir en el seu transcurs, per la qual cosa inclou els següents apartats:  
 
1. Examen final escrit: fins el 50% de la nota final (a realitzar durant la darrera sessió presencial del curs). L’examen consistirà en elaborar una definició (que vaja més enllà de la que es podria trobar a un diccionari) de dos termes clau −u per cada bloc temàtic − que s’hagen treballat en l’assignatura i que s’inclouran en un llistat de possibles preguntes que estaran disponibles en l’Aula Virtual des del primer dia del començament de les sessions presencials. 
 
2. Exposició oral individual amb l’objectiu d’oferir una proposta de millora sobre una de les cinc habilitats lingüístiques segons aquesta aparega i es treballe en un llibre de text de l’assignatura de Llengua Anglesa d’una de les principals editorials: fins el 50% de la nota final.
2.1 Contingut del treball en relació a les teories explicades a classe a partir de la presentació de powerpoint elaborada per a exposar-la a classe: 25% de la nota final.
2.2 Correcció formal i habilitats comunicatives en l’exposició oral del treball (e.g. bona pronunciació, ús variat de connectors i riquesa de vocabulari específic propi de l’anglès acadèmic formal, etc.): 25% de la nota final. 
 
3. Podrà obtenir-se una nota extra de fins a un punt gràcies a l’elaboració  voluntària d’un diari de classe (class participation journal/diary), que no ha de confondre’s amb un diari d’aprenentatge o learning journal/diary, on l’estudiant o l’estudianta haurà de demostrar no tan sols la seua assistència regular a les sessions presencials de la SAP414, sinó també i sobretot l’interès mostrat i la participació activa, bo i incloent, entre d’altres, els següents aspectes (i) l’escolta atenta i activa de les explicacions del professorat amb la formulació de preguntes o dubtes i/o l’aportació de respostes o comentaris, (ii) la realització de tasques com a voluntari o voluntària, (iii) les seues contribucions als debats generats a l’aula, i/o (iv) l’assistència a activitats complementàries de l’assignatura recomanades pel professorat (e.g. conferències, seminaris, jornades o congressos), relacionats directament amb el contingut de l’assignatura SAP414 i que se celebren de setembre a desembre del curs acadèmic 2017-2018, demostrada mitjançant resums, ressenyes i/o valoracions del que allí ha aprés. A causa de la inclusió d’aquest darrer apartat, la nota final de l’assignatura SAP414 podria ser de fins a 11 punts (=Matrícula d’Honor).
 
Per tal de poder superar l’assignatura, l’estudiantat haurà d’obtenir una nota mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). 
 
Les qualificacions resultants dels apartats teòric (i.e. examen escrit) i pràctic (i.e. exposició oral de la proposta de millora) es tindran en compte sempre que el resultat d’ambdues parts siga una nota suficientment alta com per poder passar la mitjana aritmètica.  
 
Per contra, no hi ha una nota mínima per considerar la qualificació obtinguda en el diari de participació, ja que la nota d’aquest diari se sumarà directament a les notes de l’examen i de l’exposició oral, però només quan aquestes dues proves ja s’han superat i s’ha arribat a una nota de, com a mínim, 5 punts. 
 
El nivell de correcció en l’ús de l’anglès emprat en la realització de les diferents proves orals i escrites i/o en la redacció de l’examen final tindrà un impacte de fins a un 40% de la nota final de l’assignatura. És a dir, només aquelles persones que facen ús d’un anglès correcte i sense faltes d’ortografia podran optar a assolir el 100% de la nota final, per tal com mentre que els coneixements dels continguts explicats en l’assignatura tenen un pes de fins al 60% de la nota final, els coneixements lingüístics de l’idioma anglès també s’avaluen i tenen un pes de fins al 40% de la nota final. 
No es pot aprofitar ni superar una assignatura de didàctica de la llengua anglesa en un màster de tipus professional sense mostrar que es dominen no tan sols els coneixements teòrico-practics, sinó també la llengua vehicular que el futur professorat d’educació secundària, EOI o cicles formatius haurà de fer servir en les seues classes: l’anglès, en aquest cas. 
 
Si el domini del codi lingüístic és un requisit imprescindible per a formar-se en les didàctiques de les llengües primeres (i.e. català i castellà), que estan més presents en la vida quotidiana de l’alumnat dins i fora dels centres educatius, encara ho ha de ser més i de manera més estricta en el cas de la didàctica de una llengua estrangera, per tal com el professorat que fa servir l’anglès a classe és, d’una banda, el principal model i referent lingüístic; i, d’altra banda, la principal font d’input i de feedback per a un alumnat com l’espanyol en general i el valencià en particular que majoritàriament no es troba immers en un context de parla anglesa.
 
Per tant, aquell estudiantat matriculat en l’assignatura SAP414 que faça ús d’un anglès incorrecte i amb faltes d’ortografia, gramaticals o de qualsevol tipus ÚNICAMENT podrà optar a aconseguir el 60% de la nota final de l’assignatura, depenent del nombre i de la gravetat de les faltes lingüístiques detectades tant en el seu anglès escrit com en el seu anglès oral. Quan les proves escrites o orals i els exàmens de l’assignatura es lliuren amb un anglès que resulte inintel·ligible amb errades ortogràfiques, gramaticals, sintàctiques i/o fonètiques que afecten la comprensió del missatge que es vol transmetre, aquestes proves i/o exàmens no es continuaran corregint i seran avaluades amb una nota de zero punts.