Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP404 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament d'Idiomes

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Criteris d'avaluació per a superar l'assignatura:Els criteris d'avaluació es basaran en la proposta recollida en el Verifica per a tot l'alumnat del màster: L'avaluació de cada matèria constarà de dues proves amb un total per a cada una del 50%. Una prova serà de tipus teòric, en la qual l'estudiantat ha de reflectir que ha adquirit els coneixements necessaris. L'altra serà de tipus pràctic i  l'estudiant hi ha de ser capaç d'aplicar aquests coneixements. D'aquesta manera demostrarà l'adquisició de les competències corresponents.


No obstant això, a causa de les característiques específiques d'aquests cursos d'especialitat que s'imparteixen de manera intensiva durant un breu període de temps, els criteris d'avaluació bàsics i generals especificats en el Verifica podrien ser matisats i millorats introduint certs elements relatius al procés desenvolupat per l'estudiantat i en la seua participació en l'avaluació dels aprenentatges (promogut des de l'EEES). De manera que la proposta final d'avaluació que proposem per a aquesta assignatura seria la següent:


Per a superar l'assignatura l'estudiant o l'estudianta ha d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). És indispensable haver obtingut un 2,5 en cada una de les parts per a poder sumar els percentatges. Els estudiants i les estudiantes que presenten la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teoricopràctic (si n'hi hagués), es consideraran presentats en la convocatòriaEls criteris d'avaluació detallats són els següents:1. Tasca final escrita: 50% (min. 25%)
 

  • Entrega d'una unitat didàctica degudament justificada i argumentada. Es valorarà la integració dels continguts tant pràctics com teòrics que s'han vist en classe. El tema de la unitat és lliure, podeu triar el tema, però hauríeu de justificar-lo d'acord amb els objectius, destinataris, context, etc.
  • Aquesta unitat didàctica s'ha de contextualitzar adequadament responent a: destinataris (nivell, grup, necessitats específiques, currículum), objectius i competències, etc.
  • És un treball individual.
  • S'ha de pujar a l'aula virtual.Els treballs entregats fora de la data límit no seran considerats per a correcció.
2. Tasques/exercicis a entregar: 50% (min.25%)


2.1 Entrega d'un  dossier amb les activitats pràctiques plantejades en classe, degudament justificades i argumentades. Es valorarà la integració dels continguts tant pràctics com teòrics que s'han vist en classe. 25%

- Aquest dossier implica la compilació de totes les activitats pràctiques que s'han fet en classe tal qual. La justificació i argumentació de com s'han plantejat i per quina es podrà fer a posteriori i incloure-les juntament amb les activitats. Es valorarà especialment que aquesta justificació i argumentació reflectisca un treball en grup i una construcció de significat conjunta que ajude fer els nostres els continguts. Es valorarà la relació entre el vist en classe amb la pràctica docent en l'àmbit de les llengües basant-se en les activitats plantejades. No hi ha longitud màxima ni mínima, sempre que el dossier responga als continguts i activitats plantejades en classe.


2.2. Presentació i defensa del dossier: 25%. Es pretén que el grup que el presente faça una resum d'allò que seria el seu dossier: activitats que han fet i com es relacionen amb la pràctica docent. L'última part de l'activitat serà una reflexió en veu alta sobre els continguts del mòdul i quins han estat els més interessants des del punt de vista del grup per al vostre futur com docents, o quins us han sorprès més per la raó que siga, La presentació serà de 15 a 20 minuts per grup i es realitzaran l'últim dia de classe. La nota de la presentació serà la mateixa per a tot el grup. Es valorarà:
 

  • La riquesa de propostes, segons les activitats plantejades.
  • La justificació de les propostes i la relació amb els continguts teòrics exposats.
  • La intervenció de tots els membres del grup.
  • La reflexió crítica dels continguts exposats i la relació amb el futur professional.
  • La presentació pot fer-se amb suport de material visual (transparències, ppt ) o fotocòpies o qualsevol material que s'estime oportú.Aquell estudiant o estudianta que no puga participar en les activitats de classe i en el treball en grup, ha de fer un examen escrit que substituïsca al treball en grup. La no participació en aquesta tasca ha d'estar degudament justificada.

Es considerarà PRESENTAT AQUELL ESTUDIANT QUE HAJA PRESENTAT ALGUN DELS DOS TREBALLS AVALUABLE O S'HAJA PRSENTAT A L'EXAMEN.

El portfolio només es podrà presentar en primera convocatòria per ser un treball continu i de reflexió sobre les activitats realitzades en l'aula. Aquell estudiant que no el presente en primera convocatòria no podrà fer-ho en segona i haurà d'optar a l'examen.