Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP316 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Geografia i Història

Anual

Sistema d'avaluació

Prueba teórica

50%

Prueba práctica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtindre una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. L'alumnat que es presente a més d'un 60% de les activitats avaluables es considerarà presentat en la convocatoria.La valoració de les proves superades es conservarà, si és el cas, durant totes les convocatòries. Els alumnes que no superen la primera convocatòria podran presentar-se a la segona convocatòria realitzant les mateixes proves i entregant-les a través de l'aula virtual. Quan l'alumne no haja aprovat en primera convocatòria tornarà a ser avaluat en segona convocatòria de totes les proves.

Prova teòrica (50%) . Cada alumne haurà d'elaborar una activitat didàctica original que, sobre un tema a convindre entre alumne i professor, haurà de ser exposada en l'última sessió de manera individual (5 minuts per alumne) i entregada a través de l'aula virtual. Esta activitat s'orientarà preferentment a fomentar l'aprenentatge autònom de l'alumnat d'un contingut transversal, realitat o període històric a través de les obres d'art que va generar. No haurà d'excedir les 15 pàgines.

Prova pràctica (50%) . S'avaluarà la participació en les pràctiques i les exposicions orals en grup dels temes exposats en classe pel professor. Cada alumne haurà d'elaborar una breu memòria escrita individual amb una pàgina dedicada a cada pràctica que entregarà a través de l'aula virtual.