Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP115 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Física i Química)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prueba práctica

50%

Prueba teórica

50%

Criteris de superació

Activitats d'avaluació:
  • Treballs/proves escrites (recuperables): 40%
  • Procediments (recuperables): 40%
  • Actitud (No recuperable): 20%
TREBALLS: Es farà la mitjana aritmètica de tots els treballs/proves escrites que es presenten. Cal fer, com a mínim, dos treballs.
PROCEDIMENTS: Aquest apartat inclourà la presentació d’una quadern (preferiblement en format digital –presentació google docs, etc.- o simplement en format word). Al quadern ha d’estar tot allò que es fa a les diferents sessions. També es consideraran les participacions en els diferents fòrums oberts al llarg de l’assignatura; així com la presentació de les tasques (no incloses com a treballs) en l'aula virtual.
ACTITUD: Aquest apartat inclou l’assistència, la participació, l’interès i la realització de les activitats a classe i a casa
 
A) Per superar l'assignatura cal obtenir una nota final igual a 5 sobre 10. 
B) L'estudiant es considerarà presentat a l'assignatura sempre que haja realitzat almenys el 60% de les activitats d'avaluació.