Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1703 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

TREBALL PRESENCIAL

Sessions teòriques. Classes Magistrals impartides pel professor. Seran el mitjà principal de transmissió de continguts de caràcter teòric cap als alumnes, fonament del procés d'ensenyament-aprenentatge. Englobarà els temes 1-16

Sessions pràctiques: Els conceptes apresos durant els ensenyaments teòrics s'exposaran de manera pràctica en les sessions destinades a aquest efecte. Els alumnes s'agruparan en grups de 5-6, repartits en diferents taules i amb les anotacions i coneixements apresos en classe intentaran resoldre una tasca/problema. A l'inici i/o al final de cada sessió pràctica, l'alumne haurà de lliurar un informe o exercici sobre la pràctica. Les sessions pràctiques seran un nombre de 5 repartides en: una (1) pràctica del bloc temàtic 1 (tema 1), dos (2) pràctiques per al bloc temàtic 2 (temes 2-8) i altres dos (2) pràctiques per al bloc temàtic 3 (temes 9-16). Les pràctiques dels blocs temàtics 1 i 2 s'impartiran a la sala de dissecció i les del bloc temàtic 3 mitjançant estudi de mostres histològiques a l'aula d'informàtica (microscopi virtual).

Seminaris: Treball dirigit que es realitzarà en grups reduïts. Mitjançant aquest procés, els alumnes adquiriran els coneixements pràctics essencials en el procés d'ensenyament-aprenentatge, transmesos per un alumne representant del grup. Durant aquest treball es reforçarà el desenvolupament d'actituds col·laboratives (treball en grup) en un treball pràctic en grup, amb vista a extreure una informació adequada i suficient de caràcter pràctic com a base per a la seva formació i treball personal.

Tutories: Tutories individuals o en petit grup per contrastar els avanços en l'adquisició de competències i assessorar sobre la preparació dels seminaris.

TREBALL NO PRESENCIAL

Seminaris. Preparació en grups reduïts d'alumnes del treball cooperatiu dirigit. En aquesta tasca els alumnes han de desenvolupar habilitats pràctiques útils per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge: maneig adequat de fonts bibliogràfiques, criteri per a l'elecció adequada de continguts, desenvolupament de qualitats expressives per manejar i transmetre aquests coneixements, capacitat de col·laboració en un treball en grup, etc. Aquest treball culminarà amb la seva exposició, tal com es consigna més amunt.

Estudi personal de l'alumne. Aquesta tasca inclou tot el procés personal d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves teòrica i pràctica.

En el desenvolupament de les activitats formatives i el procés evaluatiu s'empraran plataformes virtuals sempre que s'estimi oportú