Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1521 - Història Medieval d'Europa

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos

E07 - Coneixement, comprensió i capacitat d’anàlisi dels processos històrics i socioculturals

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

E11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

Resultats d'aprenentatge

Valorar les aportacions de les civilitzacions orientals en la constitució de la civilització europea

Ser capaç de comprendre i comentar textos i mapes històrics d’acord amb els cànons de la medievalística

Resumir i explicar críticament la gènesi de la civilització europea en l’edat mitjana

Relacionar les dinàmiques de canvi social amb la transformació de les estructures econòmiques, ideològiques i polítiques durant el període medieval

Prendre consciència de la complexitat de l’explicació històrica, demostrant capacitat intel·lectual per a aglutinar tesi en aparença contradictòries en la tradició historiogràfica del medievalisme

Identificar els principals factors de transformació històriques durant els segles medievals

Contrastar i respectar les diferents tradicions culturals, assumint una consciència crítica del significat que té el procés d’expansió a escala planetària de la civilització europea