Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1505 - Llatí i Llengües Europees (Llengua Clàssica)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1.- LES LLENGÜES ROMANCES.- Llistat de llengües romances.- Llengües romances a Europa.- Les llengües romances al món.- Evolució del llatí.- Característiques comunes.- Del llatí clàssic al llatí vulgar.- Primeres evidències.- Canvis fonètics.- Transformació del sistema morfosintàctic.- El lèxic del llatí vulgar.- Exemples lèxics.- Exemples pel que fa a frases.

I.- Els sons: fonètica i fonologia

2.- VOCALS.- Llatí clàssic.- Pèrdua de la quantitat com a element distintiu.- Canvis produïts en el timbre de les vocals llatines: en vocals breus, en vocals llargues.- Llatí vulgar.- Iberoromànic.- Italià.- Francès.- Romanès.- Casos excepcionals.

3. DIFTONGS.- Època arcaica.- Època clàssica.- Tardana.- Hipercorreccions.- Evolució del diftong AU en síl·laba inicial.- Provincialismes.

4. FENÒMENS LINGÜÍSTICS RELACIONATS AMB EL VOCALISME.- Sincopa.- Hiat.- Pròtesi i afèresi.- Apofonia.- Apòcope.

5.- CONSONANTS.- Quadre de les consonants llatines.- Oclusives sordes i sonores.- Les semivocals W i Y.- Consonants dobles.- Grups de consonants entre vocals.- Consonants finals.

6. CANVIS FONÈTICS ESPORÀDICS.- Assimilació.- Assimilació de vocals.- Assimilació de consonants.- Epèntesi.- Dissimilació de vocals.- Dissimilació de consonants.- Metàtesi.

II.- La paraula: morfologia

7.- EL NOM.- El gènere.- Primera declinació.- Segona declinació.- Tercera declinació.- Quarta declinació.- Cinquena declinació.- Canvis i fluctuacions del gènere.

8.- Desaparició de la flexió nominal.- Els temes.- L'acusatiu, cas de règim universal.- Sistema romanç.

9.- ADJECTIU.- Tendència a la seua unificació i simplificació formal.- Comparatiu i superlatiu analític i la seua extensió a les llengües romances.- Comparatius i superlatius sintètics.

10.- PRONOM.- Personals.- Possessius.- Demostratius.- Article.- Interrogatiu relatiu.- Indefinits.

11.- EL VERB.- Comparació general de la conjugació llatina i espanyola.- Les desinències.- Les conjugacions.- Les vocals.- Els temps: infectum i perfectum.- Temps d'infectum.

12. Temps de perfectum.- La passiva personal.- Formes nominals del verb infinitiu, participi, gerundi.

III.- La frase

13. L'ordre de les paraules en llatí clàssic.- L'ordre de les paraules en llatí vulgar.- L'ordre de les paraules en romanç.

14.- La frase simple.- La interrogativa directa.- La negació.

15. La frase complexa.- Coordinació.- Evolució de les conjuncions.- La subordinació.- Oracions completives.- La interrogativa indirecta.- Oracions circumstancials.- La frase condicional.

IV.- El lèxic: la semàntica

16.- El lèxic.- Renovació del fons lèxic.- Pèrdua de paraules.- Préstecs: innovacions lèxiques.

17.- Derivació: formació de paraules mitjançant sufixos.- Sufixos nominals.- Sufixos verbals.

18. Prefixos: formació de paraules mitjançant prefixos. Prefixos nominals.- Prefixos verbals.- Verbs parasintètics.- Acumulació de prefixos.- Composició.- Formacions nominals.- Formacions verbals.

19.- Canvis de sentit o significació.- Estrenyiment del sentit o especialització de l'ús.- Ampliació del sentit o generalització de l'ús.- Transferència del sentit.

NOTA.- TRADUCCIÓ DE TEXTOS LLATINS. Al final de l'explicació del programa es traduiran textos llatins senzills.