Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1523 - Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

90%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Examen escrit 90% de la nota. Es realitzarà un examen escrit sobre el contingut del programa que puntuarà 8 punts sobre 10. Consistirà en una o diverses preguntes teórias i el comentari d'un nombre d'imatges a determinar, similars a les quals s'hagin vist en classe al llarg del curs.

Treball individual 10% de la nota. S'efectuarà un treball individual valorat en 1 punts sobre 10. El professor es reserva incloure com un punt del treballo aspectes vinculats a les hores de seminari (per exemple, ressenya de visites a exposicions o altres activitats). El sistema de citació serà el científic i qualsevol plagi (el popular "curta i pega") serà motiu d'invalidació del treball.

S'exigirà aprovar el 50% de cadascuna de les proves. Serà obligatori per superar l'assignatura que s'aconsegueixi un nivell suficient en cadascun dels *items, examen i treball a qualificar. En aquest sentit s'haurà d'obtenir un almenys un 4,5 sobre 9 en l'examen, i d'altra banda, en el treball s'haurà d'aconseguir almenys un 0,5 sobre 1. Si una de les parts no s'ha superat, serà suspès i haurà de realitzar la prova en la següent convocatòria. Serà obligatori per poder fer la mitjana que es realitzin ambdues proves. En cas que falti lliurar o realitzar algun dels *items i l'altra part s'hagi superat es guardarà la nota per a la següent convocatòria i a l'alumne se li posarà en actes NO PRESENTAT.

Convocatòria de Julio: per a aquesta segona convocatòria les pautes d'avaluació seran idèntiques, però si en la convocatòria de juny s'hagués superat o bé el treball o bé l'examen, es guardarà la qualificació obtinguda.