Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1233 - Models Audiovisuals Contemporanis

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

60%

Avaluació continua

40%

Criteris de superació

N'hi ha proves de dos tipus:

Examen escrit (60%)

Avaluació continua (40%)

 

 

 

A) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim de 5 punts sobre 10.

 

B) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

 

 

-Prova teòrica, amb el suport dels materials que l'alumnat considere adequats (bibliografia, notes...), de preguntes de desenvolupament, consistents en l'anàlisi d'un fragment visionat in situ (i identificat pel professorat a través de les dades relatives al director, la nacionalitat i l'any de producció). Valor: 60%.

_

 

-Presentació de comentaris setmanals, d'una pàgina com a màxim, sobre peces corresponents als diferents estils, corrents i periodes estudiats al llarg de les classes. Valor: 40%.

Com a itinerari alternatiu pels alumnes que no puguen assistir a les classes i vulguen presentar-se en primera convocatòria, existeix la possibilitat de seguir l'assignatura, realitzant estos mateixos treballs en els mateixos terminis que la resta de l'alumnat.

Els alumnes que, per la raó que siga, no es presenten o no superen l'assignatura en primera convocatòria, tindran la opció d'acudir a una segona, en la qual les proves i les proporcions corresponents a les mateixes seran iidèntiques; el principal canvi consistirà en els terminis de presentació (hi haurà un lliurament únic de les tarees setmanals, el mateix dia de la prova teòrica).

_

NOTES IMPORTANTS:

Es considera imprescindible la consulta de bibliografia especialitzada i específica. Amb la deguda antelació, es podrà sol·licitar al professorat (en horari de tutoria, preferentment) assessorament per a la recerca, selecció i obtenció.

_

El treball s'ha de presentar imprès correctament.

_

-Fins a un punt de bonificació per l'assistència a seminaris i participació a les classes, la inscripció en altres activitats o la realització de treballs suplementaris (fins a l'altre mig).

_

En cap cas es respondran correus electrònics que pregunten per les informacions de caràcter general relacionades amb l'assignatura, metodologia i dates d'avaluació incloses, que figuren en el LLEU o en l'aula virtual.

_

Així mateix, els procediments (en paper) i les dates establides per a l'entrega de documentació (en el cas del treball, el dia de l'examen) seran d'aplicació general i inamovibles.