Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

80%

Examen

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

Avaluació de l'assignatura (1ª i 2ª convocatòria)

 

 

 

Avaluació pràctica

 

80,00%

Cuadern ( pràctiques)

40,00%

 

Treball teòric

20,00%

 

Projecte del curs

20,00%

Examen teòric-práctic

20,00%

 

 

 

- Per a considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitja final igual a 5 sobre 10 .

- 1ª Convocatòria:

Avaluació contínua, és imprescindible assistir a classe i haver lliurat en les dates exigides els treballs. Per a superar l'assignatura, la mitjana de l'examen i de cada bloc de treballs ha de ser com a mínim de 5. Dins dels blocs, cada treball o pràctica sense lliurar es comptabilitza com “0”.

Els alumnes que per qualsevol motiu no puguen assistir a classe o no desitgen realitzar l'avaluació contínua tindran dret a realitzar l'examen final sempre que lliuren 10 dies abans de la data de l'examen tots els treballs teòrics i pràctics realitzats al llarg del curs, la informació sobre aquestes tasques estarà accessible en l'aula virtual de l'assignatura.

Es considerarà presentat un alumne a la convocatòria, quan haja presentat més de tres treballs de l'assignatura i haja realitzat l'examen teòric-pràctic de l'assignatura.

- 2ª Convocatòria:

En la convocatòria de juliol els alumnes amb l'examen o algun bloc suspès tindran l'oportunitat de recuperar cadascuna d'aquestes parts de l'assignatura, es guardarà la nota de les parts que ja tinguen aprovades en l'anterior convocatòria. Si es tracta de l'examen, realitzaran una nova prova teòric-pràctica i si la recuperació és d'un bloc de treballs hauran de lliurar únicament aquest bloc.

Es considerarà presentat un alumne a la convocatòria, quan haja presentat algun dels blocs suspesos i/o s'haja presentat a l'examen teòric-pràctic de l'assignatura.