Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

Problemes ( 50% )
 
1.Sistema d'avaluació continudad : Es realitzaran tres parcials progresius (incluiran la matèria vista fins el moment) i es ponderaran sobre la qualificació final en un 10% , 15% i 25 % respectivament. Si la nota fnal ponderada es igual o superior a 6 y al menys en dos parcials s'obté una nota superior a 3 sobre 10, l'examen escrit estará superat. Els que supenguen hauran de presentar-se a l'avaluació final.
 
2.Sistema d'avaluació sumativa : consistirà en un examen amb 60 preguntes tipus test , amb 4 Opcions de resposta i només una veritable . Cada pregunta mal contestada restarà el percentatge corresponent sobre la puntuació final . Serà necessari obtenir una puntaución superior a 6 perquè es consideri aprovat .
 
Laboratoris i activitats ( 25% ) : en cada un dels laboratoris es realitzaran activitats grupals que es ponderaran sobre el percentatge total dels laboratoris per obtenir la nota final d'aquest apartat . L'assistència als laboratoris i la presentació dels treballs són de caràcter obligatori . Per superar aquest apartat serà necessari obtenir una nota final ponderada de 6 punts .
 
Crèdits clínics ( 25% ) : Es realziará un treball acadèmic relacionat amb els continguts de l'assignatura en els espais de pràctiques clíniques i la seva posterior exposició . Caldrà obntener una nota final de 6 punts per superar aquest apartat de l'assignatura.
 
Per superar l'assignatura serà necessari superar cadascuna de les 3 proves descrites.
 
Aquest sistema es complementará en Aula Virtual.