Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1109 - Ètica i Legislació (Ètica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura es valora amb 8 punts i s'avaluarà a través de dos exàmens escrits de cadascuna de les parts.
• ÈTICA: L'examen constarà de 4 preguntes breus amb una puntuació de 0.5 punts per pregunta i 1 pregunta llarga en les quals es desenvoluparà un tema de manera argumental dels temes treballats en el temari, amb una puntuació de 2 punts.
• LEGISLACIÓ: examen escrit, que les seues característiques bàsiques es comentaran en classe.

La part pràctica de l'assignatura es valora amb 2 punts i s'avaluarà de la següent manera:
• PART ÈTICA: a través del lliurament de les pràctiques que es realitzen en l'aula y/o lliurament i exposició d'un treball que reflexione sobre l'ètica de la infermeria. (1 punt)
• PART LEGISLACIÓ: a través del lliurament i/o exposició d'un comentari sobre un tema d'actualitat del mateix en classe. (1 punt)

CRITERIS D'AVALUACIÓ:
• ÈTICA: Es tindran en compte amb rigor els següents criteris d'avaluació:
Demostrar que s'han adquirit els coneixements necessaris sobre les temàtiques tractades al llarg del curs.
Demostrar capacitat d'utilitzar els conceptes i termes de l'ètica i deontologia professional de la infermeria, sent capaces d'utilitzar-los per a analitzar la realitat actual.
Demostrar capacitat argumentativa i dialògica per a l'anàlisi i per a la resolució de conflictes morals relacionats amb la pràctica sanitària, sabent utilitzar el llenguatge acadèmic apropiat, tant oral com a escrit.
Demostrar capacitat d'anàlisi ètica-crític en l'àmbit de la infermeria
• LEGISLACIÓ:
Demostrar que es coneixen les regles bàsiques de funcionament del sistema jurídic i especialment els principis fonamentals de la Constitució.
Demostrar que es coneix la divisió territorial de l'estat i l'organització de les Comunitats Autònomes i especialment de la Comunitat Valenciana.
Demostrar un coneixement bàsic de les lleis sanitàries i dels drets i deures dels pacients.
Demostrar que es coneixen els drets i obligacions dels professionals sanitaris i les seues possibles responsabilitats.
Demostrar, en suma, que el dret serveix per a la resolució de conflictes.


A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix al estudiantat per a superar l'assignatura.
En la part teòrica s'haurà d'aconseguir una puntuació mínima de 2 punts (sobre 4), en cadascuna de les parts, per a poder aprovar l'assignatura.
En la part pràctica,
ÈTICA: és requisit imprescindible per a aprovar l'assignatura, l'assistència i participació en les pràctiques que es realitzen en l'aula. En el cas de no poder assistir per causa justificada (malaltia o circumstància familiar d'importància que tindrà) és imprescindible el lliurament i l'exposició d'una activitat que es propose en els últims dies de l'assignatura.
LEGISLACIÓ: és requisit imprescindible per a aprovar l'assignatura, el lliurament i l'exposició de l'activitat proposada. No existeix una nota mínima per a la part pràctica.

B) Especificar quins són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es considere presentat en una convocatòria.

La realització de les dues parts de l'examen teòric i la realització d'activitats de la part pràctica són condicions imprescindibles per a considerar que s'ha presentat a una convocatòria.