Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

 D'acord amb el caràcter teoricopràctic atribuït a la matèria en el pla d'estudis, aquest curs integrarà al costat dels coneixements teòrics, un programa de pràctiques encarat a l'aprofundiment en el coneixement i el domini dels problemes, els conceptes i les tècniques de la direcció d'empreses.


Desenvolupament de les classes teòriques (Lliçó magistral)

La missió de les classes teòriques és desenvolupar el contingut dels temes que conformen el programa de l'assignatura. La metodologia emprada en aquesta assignatura es basa en la participació activa dels estudiants tant en les classes teòriques com pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, en el qual es combinen la lliçó magistral per part del professor i el treball individual de l'estudiant. El professor dedicarà les seves exposicions a: (a) la transmissió de coneixements (conceptes, teories i tècniques), exposant breument el contingut de cada tema i posant l'accent en els aspectes més importants o difícils d'aquest, especialment si no estan coberts per la bibliografia aconsellada, encara que sense pretendre explicar tota la teoria que el tema abasta; (b) proporcionant a l'alumne la informació verbal necessària (fonts bibliogràfiques tant bàsiques com complementàries) que li permetin confeccionar per si mateix cada tema i entendre millor els continguts de l'assignatura, interrogant-se sobre els punts crítics de cada capítol, (c) l'orientació a l'estudiant en la recerca d'exemples reals en els que es puguin analitzar els aspectes tractats en les classes teòriques.

Desenvolupament de les classes pràctiques (Aprenentatge cooperatiu o en equip)

Les classes pràctiques no constitueixen solament un complement de les classes teòriques. El seu objectiu és doble:

a) Reafirmar l'aprenentatge dels conceptes, teories i tècniques estudiats en els mòduls teòrics, aclarint els dubtes i aprofundint en aquells aspectes insuficientment desenvolupats en les classes teòriques.

b) Desenvolupar les actituds i habilitats que l'assignatura busca potenciar per a optimitzar la preparació dels alumnes de cara a l'exercici professional.
 
Els alumnes es organitzaran en grups de treball per a la realització d'un treball, passant per cadascuna de les parts que s'hagin vist en la teoria i que consten en el programa de l'assignatura. El treball pot consistir en un treball de recerca d'un dels temes de l'assignatura que'ls alumnes entenguin d'especial rellevància, o bé l'entrada en una empresa real i constatar la realitat empresarial en persona i exposar-la a la resta dels seus companys.
 
Durant les classes pràctiques es desenvoluparan activitats encaminades a l'adquisició de la competència transversal ENAEE CT3 “Demostrar consciència sobre la responsabilitat de l'aplicació pràctica de l'enginyeria, l'impacte social i ambiental, i compromís amb l'ètica professional, responsabilitat i normes d'aplicació pràctica de l'enginyeria”. El detall de les mateixes estarà accessible a través de la Fitxa d'activitat corresponent, que es podrà consultar a l'Aula Virtual de l'assignatura per al curs actual.