Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1027 - Geometria Diferencial i Topologia

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

27 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 95
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics i fonamentals de topologia i geometria diferencial i aptitud per a la seua aplicació.

CE11 - Capacitat de comprendre, utilitzar i transmetre el llenguatge matemàtic. Capacitat d’assimilar la definició d’un nou objecte matemàtic, en termes d’altres ja coneguts, i ser capaç d’utilitzar aquest objecte en diferents contextos.

CE12 - Capacitat d’abstraure propietats estructurals d’objectes matemàtics, de la realitat observada, i d’altres àmbits i distingir-les d’aquelles purament ocasionals i poder comprovar-les amb demostracions o mitjançant mètodes computacionals o refutar-les amb contraexemples.

CE23 - Capacitat d’utilitzar aplicacions informàtiques d’anàlisi estadística, càlcul numèric i simbòlic, visualització gràfica, optimització o altres, per a experimentar en matemàtiques i resoldre problemes.

CE24 - Capacitat de resoldre problemes i casos reals plantejats en l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la societat, mitjançant habilitats de càlcul bàsic, càlcul numèric, simulació, tècniques estadístiques i d’optimització. Capacitat de planificar la seua resolució en funció de les eines de les quals es disposa i de les restriccions de temps i recursos.

CE25 - Raonament lògic i identificació d’errors en els procediments matemàtics i informàtics.

CE26 - Capacitat de proposar, analitzar, validar, interpretar i resoldre models de situacions reals amb l'ús de les eines matemàtiques i/o informàtiques més adequades als fins que es persegueixen.

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi.

CG04 - Coneixement d’una llengua estrangera.

CG05 - Capacitat de gestió de la informació.

Resultats d'aprenentatge

OM7.8 - Ser capaç de manejar exemples geomètrics i topològics amb l’ús d’eines de càlcul numèric i simbòlic.

OM7.7 - Saber resoldre problemes geomètrics per a corbes del pla i de l’espai amb l’ús del triedre de Frenet.

OM7.6 - Ser capaç d’explicar, relacionar i diferenciar la noció de grup fonamental i la classificació de les superfícies.

OM7.5 - Ser capaç d’elaborar un treball matemàtic en llengua anglesa.

OM7.4 - Ser capaç d’explicar, relacionar i diferenciar la noció d’espai topològic i les seues propietats fonamentals.

OM7.3 - Ser capaç d’explicar i analitzar la geometria intrínseca de les superfícies: els teoremes de Gauss i Gauss-Bonet.

OM7.2 - Ser capaç d’explicar i analitzar la geometria extrínseca de les superfícies: l’aplicació de Gauss (segona forma fonamental).

OM7.1 - Ser capaç d’explicar i analitzar el concepte de superfície regular i els mesuraments que s’estableixen sobre aquesta (primera forma fonamental).