Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EM1037 - Manteniment de Màquines

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

50%

Examen

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura es requerix l'obtenció del menys 5 punts sobre 10 en la qualificació global de l'assignatura.

En cada convocatòria, la qualificació global s'obtindrà amitjanant les qualificacions de les distintes parts com seguix:

Primera convocatòria

 • Es realitzaran les següents proves d'avaluació contínua:
  - Pràctiques de laboratori (10%) (veure nota 2)
  - Treball pràctic (20%)
  - Qüestionari sobre pràctiques de laboratori (20%)
 • Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)

Segona convocatòria

 • Es tindran en compte les següents qualificacions d'avaluació contínua:
  - Pràctiques de laboratori (10%)
  - Treball pràctic (20%)
 • Es realitzaran les següents proves el dia de l'examen:
  - Qüestionari sobre pràctiques de laboratori (20%)
  - Examen final sobre la part de teoria (50%) (veure nota 1)

Convocatòria extraordinària de finalització d'estudis

 • Es tindran en compte les següents qualificacions d'avaluació contínua:
  - Pràctiques de laboratori (10%)
 • Es realitzaran les següents proves el dia de l'examen:
  - Qüestionari sobre pràctiques de laboratori (30%)
  - Examen final sobre la part de teoria (60%) (veure nota 1)

Nota 1:en totes les convocatòries és imprescindible obtindre una qualificació superior o igual a 5 punts sobre 10 en l'examen final. Si no es complira este requisit i la qualificació global amitjanada fora superior a 4.5 punts, la qualificació global final seria de 4.5 punts (sobre 10).

Nota 2: si un estudiant no assistix al seminari d'explicació d'una pràctica i després assistix a la realització de la pràctica, serà penalitzat multiplicant la seua qualificació d'eixa pràctica per 0.5.

Altres consideracions

 • El/la estudiant es considera "presentat/da" a una convocatòria (i així figurarà en l'acta de la mateixa) si es presenta a l'examen final de l'assignatura en la dita convocatòria. En qualsevol altre cas, figurarà com "no presentat/da" en la convocatòria."
 • Altres criteris addicionals poden ser incorporats al sistema d'avaluació a fi de corregir situacions excepcionals que pogueren donar-se. Si existiren, es comunicarien als estudiants a l'inici de l'assignatura.