Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1044 - Drogodependències

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Memòries i informes de pràctiques

25%

Criteris de superació

L'assignatura pot aprovar-se per dues vies:

1. Avaluació contínua

Requereix realitzar:

1.1.  Un EXÁMEN parcial d'una hora de duracio sobre els continguts teorics. L'examen sera de preguntes curtes. Se pot eliminar la materia de cada examen en una nota igual o superior a 3 sobre 6.  Si no obte la puntuacio necessaria, l'o   l'estudiant tindra que presentar-se en tota la materia a les convocatories oficials. (50% de la nota): competencies E02 - E04 - G01 -

L'estudiant que elimine materia se podra presentar a la primera convocatoria oficial nomes en la segona part dels continguts de l'assignatura.

1.2. Assistència a les discussions dels seminaris. Aquests informes només poden ser elaborats si s'assisteix a la pràctica. L'avaluació es farà a través de la nota obtinguda en els informes. (25% de la nota). E02 - E04 - G01

1.3. Assistència i resolució de problemes sobre els temes tractats en les pràctiques d'aula. L'avaluació es fa a través de la nota obtinguda en els informes (25% de la nota). E03

Aquells estudiants o estudiantes que aproven l'assignatura per mitjà d'aquesta via no han de presentar-se a cap de les dues convocatòries d'examen final. Per a aprovar l'assignatura per aquesta via cal haver obtingut com a mínim: un 25% en la teoria més un 12,5% en activitats més un 12,5% en els informes i problemes de les pràctiques d'aula. Si l'estudiant o l'estudianta no supera aquests percentatges, ha d'optar a una de les dues convocatòries finals; és a dir, ha de presentar-se a la primera convocatòria de juny o, si no n'hi ha, a la segona convocatòria de juliol.

2. Avaluació tradicional

2.1. Els continguts teòrics s'avaluen a través de l'examen final que tindrà dues convocatòries, al juny i juliol. 75%.

2.2. Si l'estudiant o l'estudianta ha realitzat les diverses categories d'activitats programades, però no s'ha presentat als exàmens teòrics d'avaluació contínua, la nota se li guarda i se sumarà a la nota de l'examen teòric de la primera o segona convocatòria, sempre que haja obtingut, en aqueix examen, el 25% de la nota de teoria.

2.3. Si no ha realitzat les activitats programades, pot presentar-se a l'examen teòric final, ha de saber que, com a màxim, pot obtenir un 75% de la nota global de l'assignatura. Per a aprovar l'assignatura cal haver obtingut com a mínim: Un 60% en el exam. Si no s'aconsegueix, l'alumne o l'alumna constarà com a suspens.

Es considera a l'estudiant o l'estudianta no presentat si no ha fet l'examen teòric en qualsevol de les dues convocatòries.

3. Criteris per a la matrícula d'honor:

Per a optar a la MH han de complir-se els dos criteris següents:

1) Tenir una nota en teoria igual o major a 5 sobre 6.

2) Obtenir una nota final en l'assignatura superior a 9,5.

 

Article 11. Realització fraudulenta de proves d’avaluació

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.