Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1043 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

La superació de les Pràctiques Externes exigeix:

1. La realització efectiva de les pràctiques (245 h), tret dels casos excepcionals.

2. L’assistència a les sessions de tutorització a les quals siga convocat l’alumnat pel tutor o tutora responsable.

3. La realització d’una memòria explicativa de les activitats exercides.

Aquesta memòria ha de reunir els requisits següents:

3.1. Extensió mínima de 30 fulls A4 i màxima de 50, redactada fent un ús correcte de qualsevol de les llengües oficials de la Universitat Jaume I.

3.2. Una part de la memòria es dedicarà a descriure i valorar el lloc de realització de les pràctiques. La memòria ha de reflectir quin és el sector professional on l’estudiant o estudianta s’hi ha inserit i valorar la pertinència dels estudis de Criminologia en aqueix context professional.

3.2. Altra part de la memòria es destinarà a detallar les funcions concretes que l’estudiant o estudianta ha desenvolupat en aqueix lloc.

3.3. El terç restant es destinarà a exposar algun o alguns dels afers més representatius, i s’ha de fer constar clarament la participació que en el mateix haja tingut l’estudiant o estudianta, així com el rendiment  acadèmic que, a judici de l’estudiant, li ha reportat la pràctica en qüestió.

4. L’entrega d’un informe, elaborat pel supervisor o supervisora, en què es valorarà l’aptitud, interès i comportament de l’estudiant, la qual cosa complementarà els judicis que el supervisor o supervisora hagués emès, si escau, en les entrevistes i conversacions mantingudes amb el tutor o tutora.

A partir d’ací, la qualificació seguirà els percentatges següents:

Memòries i informes relatius al desenvolupament i bon aprofitament de les pràctiques: 50%.

Entrevistes de tutorització, si escau, informes d’experts: 50%.

CASOS EXCEPCIONALS

Han de comunicar-se al coordinador o coordinadora a començaments de curs (torn d’octubre). La seua gestió es durà a terme d’acord amb la Normativa General (capítol VI), articles 24 i 25.

a) Treballs acadèmicament dirigits

Quan les pràctiques no es puguen dur a terme, es podrà realitzar un treball acadèmicament dirigit (TAD). El Departament (o coordinador) nomenarà un tutor o tutora perquè assumisca la direcció del treball.

b) Exempció

Els estudiants o estudiantes que ja estiguen incorporats al món laboral, mitjançant beca o contracte laboral o ho hagen estat durant l’últim any, poden sol·licitar l’exempció de la realització de les pràctiques si es compleixen els requisits següents:

• En el seu treball realitzen (o han realitzat) tasques semblants a les que es realitzen en les Estades en Pràctiques.

• La beca o contracte ha estat vigent durant, almenys, sis dels últims dotze mesos, o està encara vigent, i la seua durada cobreix, com a mínim, les hores corresponents a l’Estada en Pràctiques per a la qual se sol·licita l’exempció.

• En el moment de començar la beca o contracte laboral es compleixen els requisits establits per a l’assignatura CS1043.

No podran acollir-se al règim d’exempció els estudiants o estudiantes que realitzen o hagen realitzat una estada laboral en pràctiques en virtut d’un conveni de cooperació educativa signat per la Universitat Jaume I i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE)

Per a sol·licitar aquesta exempció, l’alumne o alumna ha d’emplenar un formulari (sol·licitud d’exempció de Pràcticum) disponible en: http://www.uji.es/bin/serveis/ocie/acil/docs/exemp.pdf i aportar la documentació següent:

• Fotocòpia del contracte laboral o de la concessió de la beca.

• Breu memòria descriptiva del treball que es desenvolupa o que s’ha desenvolupat en l’empresa.

No obstant això, l’alumne o alumna ha de presentar una memòria que ha de seguir els mateixos paràmetres de l’exigida a l’estudiantat en pràctiques. Aquesta documentació s’ha d’entregar al coordinador o coordinadora d’Estades en Pràctiques, i la valorarà un professor o professora-tutor assignat a l’alumne. Si es considera oportú, tant el professorat com l’estudiantat poden sol·licitar la defensa de la memòria davant un tribunal format per membres de la Comissió de Pràcticum. La data de defensa s’ha de comunicar a l’estudiant o estudianta amb un mínim de deu dies d’antelació.