Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1014 - Cerca i Gestió de la Informació

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

70%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada de totes les proves d'avaluació, sempre i quan s'aprove la part pràctica i la nota de l'examen escrit siga de 5 o més punts sobre 10. Per a aprovar la part pràctica cal aprovar totes les entregues que es realitzen en l'aula de pràctiques. La nota pràctica es calcula com la mitjana ponderada de les notes obtingudes en les entregues.

A la segona convocatòria d'exàmens només té que recuperar les parts suspeses que van quedar pendents en primera convocatòria tant si es tracta de la teoria com de les pràctiques. Es considera presentat tot alumne o alumna que es presente a la convocatòria oficial de l'examen.

 

Finalment, un recordatori que els alumnes han de tenir en compte respecte a les proves d'avaluació. 

NORMATIVA D'AVALUACIÓ DELS ESTUDIS OFICIALS DE GRAU I MÀSTER DE LA UNIVERSITAT JAUME I (Aprovada per Consell de Govern núm. 3 de 13 de març 2017)
 
Article 11.- Realització fraudulenta de proves d'avaluació 1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durante la realització de les proves d'avaluació. 2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" a l'avaluació de la corresponent activitat. 3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d'un procediment sancionador.