Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1004 - Règim i Organització de la Seguretat

Curs 1 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

25%

Elaboració de treballs acadèmics

15%

Criteris de superació

La nota final de l'estudiant o de l'estudianta serà el resultat de l'avaluació dels següents aspectes:
a) Un examen escrit al final del curs (60% de la qualificació global de l'assignatura), que es puntuarà de 0 a 10 punts, sent necessari per a la seua superació aconseguir una nota mínima de 5 punts.
b) Resolució de casos i activitats pràctiques, així com participar en el seu desenvolupament en l'aula (25% de la qualificació global de l'assignatura), que es puntuarà de 0 a 10 punts.
c) Un treball acadèmic a realitzar durant el curs i, si escau, la seua exposició (15% de la qualificació global de l'assignatura), que es puntuarà de 0 a 10 punts.
Per a aprovar l'assignatura serà necessari que la mitjana de les tres parts siga 5 punts, s'ha d'aconseguir, en la part teòrica, una nota mínima de 5 punts.
L'alumne o l'alumna que no es presente a l'examen escrit s'entendrà com a no presentat en aqueixa convocatòria.
La no realització o suspens en la resolució de casos i activitats pràctiques o del treball acadèmic no es podrà recuperar. Només és recuperable l'examen escrit.
En cas de suspendre l'assignatura o de no presentar-se a l'examen, únicament es guardarà per a la segona convocatòria d'aqueix curs la nota de la part pràctica i del treball acadèmic.