Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0945 - Projecte de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projecte de final de grau

100%

Criteris de superació

a) Es conformarà un tribunal per a l'avaluació de cada convocatòria de PFG. Aquest tribunal el nomena la Comissió de PFG.

Els tribunals estaran compostos per un mínim de tres persones, amb les funcions de presidència, secretaria i vocalia, per cadascuna de les àrees de coneixement que tenen assignada docència en el PFG: Construccions Arquitectòniques, Mecànica de Mitjans Continus i Teoria d'Estructures, Expressió Gràfica a l'Arquitectura.

Podran formar part del tribunal, com a membres vocals, professorat universitari, investigador o professional relacionat amb l'edificació, especialistes en els temes objecte d'avaluació.

En cap cas el director o directora d'un PFG podrà formar part del tribunal avaluador d'aquest projecte.

El tribunal avaluarà, tant la documentació presentada com la defensa oral del PFG.

El tutor o tutora del projecte també emetrà una qualificació del projecte presentat.

La nota global del PFG s'obtindrà de la ponderació de les notes obtingudes en cadascuna de les parts, i s'aplicaran els següents percentatges:

•Valoració de la documentació pel tribunal: 60%

•Valoració del treball per part de la direcció: 20%

•Valoració de la defensa oral pel tribunal: 20%

Es considerarà superada l'assignatura si la suma de les valoracions anteriors és superior a 5, independentment de la valoració de cadascuna de les parts.

b) L'alumnat es considerarà presentat en una convocatòria quan haja entregat la documentació i realitzat la defensa pública del PFG.

c) En el cas que la nota mitjana de les tres parts no arribara al 5, l'alumnat haurà de millorar el document de PFG i repetir-ne la defensa.